Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

 

uzavretá podľa „Občianskeho zákonníka“ medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 

I. Zmluvné strany

 

 

Budúci predávajúci:         Chovateľská stanica: Jane’s Wonderful Dream

                                               Meno: Jana Dobrotová

                                               Adresa: 038 02, Dražkovce pri Martine č. 66, Slovakia

                                               Tel. č.: +421 904 561 002

                                               E-mail: dobrotova.jana@gmail.com

 

Budúci kupujúci:               Meno: .................................................................................

                                              

                                               Adresa: ...............................................................................

 

        ............................................................................................                                 .............................................................................................

 

                                              Tel.: .....................................................................................      

 

                                          E-mail: .................................................................................

 

                                          Rodné č.: ............................................................................

 

 

 

 

Uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto

 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve

 

 

 

 

II. Predmet zmluvy

 

 

Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.

 

 

 

III. Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy

 

Predmetom kúpnej zmluvy je šteňa:

 

·      plemeno: Biewer Yorkshire Terrier

 

·      pohlavie:    

 

·      dátum narodenia:

 

·      meno: ........................ Jane’s Wonderful Dream

 

·      otec: 

 

·      matka:

 

 

IV. Kúpna cena

 

 

Dohodnutá kúpna cena: ................ €  

 

Slovom: ........................................................................................................................................

 

 

V. Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy sú nasledujúce:

 

Kupujúci si prevezme šteňa uvedené v tejto zmluve v dohodnutom termíne a to po

 

......................................., kedy bude šteňa pripravené na odber, zdravé, riadne zaočkované, odčervené a označené mikročipom, s očkovacím preukazom. V prípade, že do tohto dátumu nebude vystavený rodokmeň plemennou knihou v klube IHR e.V., tak ten odošle predávajúci kupujúcemu dodatočne doporučene poštou na ním uvedenú adresu.


VI. Záloha kúpnej ceny

 

Kupujúci je povinný na základe tejto zmluvy zaplatiť predávajúcemu zálohu kúpnej ceny vo výške 100,- EUR (slovom sto €), a to v deň uzatvorenia tejto zmluvy.

Záloha je nevratná, ak kupujúci dodatočne od kúpy šteňaťa odstúpi.

Záloha je určená na pokrytie nákladov vzniknutých pri ďalšom držaní daného šteňaťa a na kompenzáciu straty alebo odloženia predajnej príležitosti.

VII.  Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy

 

Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom konaní. 
Pri vzájomnom konaní budú zmluvné strany vychádzať z náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako sú upravené Občianskym zákonníkom.


VIII. Platnosť zmluvy

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.


IX. Záverečné ustanovenia

 

Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v platnom znení.

 

Zmeny a doplnenie tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

 

Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a zmluva je prejavom ich slobodnej vôle.
Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno.

 

 

 

X. Potvrdenie

 

 

Budúci predávajúci potvrdzuje, že dnešným dňom prijal 100,- €

 

Slovom: sto €

 

zálohu za šteňa uvedené v čl. III. tejto zmluvy.

 

 

 

 

 

..................................................................          dňa: ............................................

 

 

 

 

                                                                                                                            

 


          Budúci predávajúci                                                             Budúci kupujúci