Kúpna zmluva

 

uzavretá podľa „Občianskeho zákonníka“ medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 

I. Zmluvné strany

 

 

Predávajúci:                       Chovateľská stanica: Jane’s Wonderful Dream

                                               Meno: Jana Dobrotová

                                               Adresa: 038 02, Dražkovce pri Martine č. 66, Slovakia

                                               Tel. č.: +421 904 561 002

                                               E-mail: dobrotova.jana@gmail.com

 

Kupujúci:     

Meno: .................................................................................

Adresa: ………………………………………………………...

              …………………………………………………………

              ...............................................................................

Rodné číslo: ......................................................................

                                               Tel. číslo: ...........................................................................

                                          E-mail: .................................................................................

 

 

II. Predmet zmluvy

 

 

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa šteňaťa podľa nasledujúcej špecifikácie:

 

·      plemeno:

·      pohlavie:

·      dátum narodenia:

·      meno:

·      číslo čipu:   

·      otec:

·      matka:

 

 

III. Kúpna cena

 

 

Záloha vo výške:                                     Slovom:       

 

uhradená dňa:       

 

 

Dohodnutá kúpna cena:                        Slovom:

 

 

 

IV. Prehlásenie chovateľa

 

Chovateľ prehlasuje:

 

1.    že predáva šteňa uvedené v článku II. zdravé a vo výbornej kondícii. Chovateľovi nie sú známe žiadne zdravotné problémy.

 

2.    šteňa je 3 x očkované a 3 x odčervené, ďalší očkovací termín je zapísaný v očkovacom preukaze, prípadne v Europase.

 

 

 

IV. Prehlásenie kupujúceho

 

 

Kupujúci prehlasuje, že:

 

1.         bol chovateľom informovaný, že šteňa bolo kŕmené granulami:

Brit Premium by Nature Junior S obdržal balíček so vzorkou krmiva

 

2.         bol upozornený, že šteňa má byť kŕmené 3 x denne, podrobené ďalšiemu odčerveniu a očkovaniu

 

3.         očkovací preukaz (prípadne Europas) a rodokmeň boli vydané kupujúcemu

 

4.         o šteňa sa bude riadne starať, vytvorí mu čo najlepšie podmienky pre chov a nedopustí jeho týranie

 

5.         súhlasí s dohodnutou cenou šteňaťa, ktorú uhradí v hotovosti pri odbere

 

6.         šteňa riadne prehliadol a potvrdzuje dobrý zdravotný stav šteňaťa

 

 

 

 

 

V. Záruka

 

 

Chovateľ nesie záruku 6 týždňov, a tá sa vzťahuje len na infekčné ochorenia, ktorých inkubačná doba mohla bežať už v dobe predaja.

Reklamáciu je nutné doložiť potvrdením od veterinárneho lekára. V prípade úmrtia šteňaťa je kupujúci povinný zaistiť pitvu na odbornom pracovisku odborným patológom a to z dôvodu objasnenia príčiny úmrtia šteňaťa.

Reklamácia sa nevzťahuje na budúcu veľkosť, sfarbenie, neplodnosť, nechovnosť, kozmetické vady alebo vady zapríčinené nevhodným zaobchádzaním. Zmeny a nedostatky v chovaní, či v hygienických návykoch šteňaťa v novom prostredí nie je možné kvalifikovať ako vady.

 

 

VI. Ďalšie dojednania

 

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom uhradenia ceny podľa čl. III. tejto zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že od tohto okamihu za šteňa plne zodpovedá.

 

 

........................................................................................................................................

 

 

VII. Potvrdenie

 

 

Chovateľ potvrdzuje, že dnešným dňom prijal

 

Slovom:

 

za šteňa uvedené v čl. II. tejto zmluvy.

 

Kupujúci potvrdzuje, že prevzal dnešným dňom šteňa uvedené v čl. II. tejto zmluvy.

 

Táto zmluva je zároveň aj príjmovým dokladom a je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich pravú a slobodnú vôľu, bola podpísaná bez nátlaku, či inak nevýhodných podmienok, pre ktorúkoľvek stranu.

Na dôkaz súhlasu s ich obsahom k nej pripájajú svoje podpisy.

 

 

..................................................................          dňa: ............................................

 

 

 

                                                                                                                            

 


                 Predávajúci                                                                           Kupujúci